.

Головна Статті Представництво. Представництво інтересів в судах (господарських та загальних)

Статті

Юристи нашої компанії, маючи в розпорядженні солідний досвід представництва інтересів у судових інстанціях всіх рівнів по найрізноманітнішим категоріям питань, нададуть необхідні консультації , підготують модель заздалегідь виграшної позиції в суді і нададуть послуги на всіх етапах судового процесу, починаючи з подання позовної заяви або відзиву (заперечення) на неї до суду першої інстанції і закінчуючи захистом інтересів Клієнта в апеляційному та касаційному порядку. Багаторічний досвід наших юристів, знання і вміння застосовувати тонкощі чинного законодавства допоможуть виробити ту єдино правильну правову позицію, грамотна реалізація якої дозволить успішно завершити процес.

На жаль, в спорах про стягнення грошових коштів далеко не завжди виграна в суді справа призводить до повернення боржником сум заборгованості. У таких випадках юристи нашої компанії, спираючись на досвід роботи з органами державної виконавчої служби, допоможуть реалізувати рішення суду в найкоротші строки, в рамках стадії виконавчого провадження.

Також, ми можемо допомогти, просто надавши вичерпну усну або детальну письмову юридичну консультацію з питань, що цікавлять Клієнта, підготувати позовну заяву, клопотання, протокол, претензію, угоду, договір або інший процесуальний документ у випадках, коли Клієнт не потребує комплексного юридичного супроводу.

Для того, щоб скласти правильне розуміння послуги представництва в суді і, таким чином, підібрати необхідного фахівця, який володітиме необхідними професійними якостями і досвідом, а також з метою сформувати правильне розуміння інституту представництва для усвідомлення можливих правових наслідків, породжуваних для довірителя його представником, нижче наведено основну інформацію з даного питання.

Поняття інституту представництва та його види

У частині 1 статті 237 Цивільного кодексу України наведене наступне визначення представництва – представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Це є найбільш загальне визначення поняття «представництва». Якщо вести мову про представництво інтересів в суді, то має місце процесуальне представництво – здійснення у суді однією особою в межах наданих їй повноважень процесуальної діяльності від імені та в інтересах іншої особи, яку вона представляє. Важливою є діяльність представника саме від імені довірителя, оскільки згідно з частиною 2 статті 237 Цивільного кодексу України не вважається представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але виступає від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Представництво буває двох видів: законним та добровільним. Законним представництвом є таке, що не залежить від волі особи, яку представляють. При законному представництві закон встановлює, що інтереси певних категорій осіб обов’язково має представляти представник, встановлює хто саме буде представником, та які повноваження йому належатимуть. Добровільним є представництво, за якого особа, яка бажає, щоб її інтереси представляли, самостійно визначає чи брати їй участь у справі особисто, через представника або поряд з ним, визначає кого саме обрати представником, та які повноваження йому делегувати. В даній статті мова піде саме про другий вид представництва – добровільне представництво інтересів в суді.

Представництво інтересів у суді. Чи є необхідність у делегуванні повноважень?

Сьогодні, зважаючи на складність та постійний розвиток українського законодавства, протиріччя в правових нормах, численні колізії, що зустрічаються в них, далеко не кожний громадянин має можливість самостійно захищати свої порушені права. Тому, представництво інтересів в суді стає дедалі актуальнішою темою для обговорення, оскільки дуже важливим є розуміння самого інституту процесуального представництва (представництво в суді), вміння правильно обрати представника для належного захисту порушеного права, адже дії представника разом з тим, що створюють для довірителя права, також і породжують для останнього обов’язки, які, в деяких випадках, можуть бути небажаними. Тобто, дії представника, повноваження якого посвідчені належним чином, прирівнюються до дій самого довірителя і створюють для нього такі ж наслідки, як власні дії. З огляду на вищезазначене, важко переоцінити важливість доручення ведення цивільної або господарської справи кваліфікованому фахівцю-юристу, дії якого своїм наслідком будуть мати саме той результат, який є бажаним для особи, чиї інтереси він представляє.

Представництво інтересів у суді. Ознаки

Представництво інтересів в суді своєю метою має сприяння особі у здійсненні нею права на захист її прав, свобод та інтересів, більш повній та ефективній реалізації наданих їй процесуальних прав і виконанні покладених на неї процесуальних обов’язків. Основними ознаками процесуального представництва є наступні: представник завжди виступає від імені особи, яку представляє, та в її інтересах; представник є особою, яка бере участь у справі, і тому має відповідні процесуальні права та обов’язки, а також отримує право вчиняти усі процесуальні дії, що може вчиняти особа, яку він представляє, якщо вона не обмежить його повноваження; особа, яку представляють, все одно залишається особою, яка бере участь у справі, зі всіма своїми процесуальними правами та обов’язками, навіть у випадку, коли вона не бере особистої участі у судовому засіданні і при вчиненні окремих процесуальних дій поза ним (таким чином, представнику не передаються права та обов’язки особи, яку він представляє, натомість він отримує такі самі процесуальні права та обов’язки, якщо тільки його не буде у них обмежено); процесуальні дії представника породжують для довірителя правові наслідки, однак за умови, що представник діє у межах наданих йому довірителем повноважень.

Хто може бути представником?

Добровільним процесуальним представником може бути будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у частині 1 статті 40 Цивільного процесуального кодексу України, а саме: досягла вісімнадцяти років; має цивільну процесуальну дієздатність; має належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді; не є суддею, слідчим, прокурором (крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники). Для того, щоб здійснювати представництво інтересів в суді, особа повинна відповідати всім зазначеним вимогам у сукупності. На сьогоднішній день, законодавець не висуває спеціальних вимог щодо освіти представника, не встановлює обов’язковості його роботи у галузі права, тому перш ніж делегувати свої повноваження, треба переконатись у компетентності фахівця.

Профессиональное представительство в суде адвокатом в Харькове.

Посвідчення повноважень представника

В статті 42 Цивільного процесуального кодексу України зазначено, що повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені, зокрема: довіреністю фізичної особи; довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище та повноваження її керівника; ордером, виданим відповідним адвокатським об’єднанням, у разі, коли представником є адвокат. Також, повноваження на представництво інтересів в суді можуть бути надані фізичною особою за усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання. Надання повноважень представникові може здійснюватись за одностороннім правочином – оформлення довіреності, або двостороннім – укладення договору доручення. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва інтересів в суді. Строк її дії встановлюється в самій довіреності. Якщо строк не встановлений, довіреність зберігає чинність до припинення її дії (до її відкликання). У будь-якому разі, у довіреності має бути вказана дата, з якої вона набирає чинності. В протилежному випадку, довіреність є нікчемною і не створює юридичних наслідків для сторін. Також, необхідно пам’ятати, що довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, за рішенням суду, або за місцем його проживання.

 

 

Юридичні послуги Харків

Юридические консультации в Харькове "Інком ЮРЕК". Всі права захищені ©2014.